DGB Group kenmerkt zich als een organisatie met enthousiaste mensen met passie voor hun vak. Onze werknemers zijn van wezenlijk belang voor ons succes en maken het verschil. Wij besteden veel aandacht aan de kwaliteiten, productiviteit en betrokkenheid van onze werknemers. Goede arbeidsomstandigheden, een gezond bedrijfscultuur, opleiding en training zijn hierbij van cruciaal belang. Onze kernwaarden zijn diep ingebed in onze organisatie en bepalen ook de wijze waarop wij met onze werknemers omgaan. Wij beogen door een open en transparante communicatie een duurzame relatie met onze werknemers op te bouwen, waarin ruimte is voor professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Duurzaamheid

Gestreefd wordt naar een duurzame relatie met onze werknemers waarin de ontwikkeling van kennis en ervaring centraal staat. Wij hebben oog en aandacht voor de kwaliteiten van onze werknemers.

Groeikansen en ontwikkeling zijn belangrijke factoren voor het behoud van werknemers. Het is van belang dat diegenen met de juiste kennis en vaardigheden de juiste plaats binnen de organisatie innemen. Dit versterkt onze organisatie en stelt ons in staat steeds verder te groeien. Bij het samenstellen van het personeel wordt veel aandacht besteed aan de balans in teamsamenstelling, leeftijdsopbouw en de competenties van (potentiële) werknemers. In 2018 is het aantal werknemers toegenomen. Wij hanteren een flexibel personeelsmodel waarin gebruik gemaakt wordt van een vast team van werknemers. Deze werknemers worden bijgestaan door tijdelijk aangestelde interne en externe personen.

Training en opleiding

Het aantrekken, opleiden en behouden van getalenteerde en bekwame werknemers is van belang voor ons succes en de continuïteit van onze organisatie. Om het langetermijnperspectief te verwezenlijken dient enerzijds gebruik gemaakt te worden van bestaande kennis en ervaring, terwijl anderzijds geïnvesteerd moet worden in nieuwe vaardigheden en achtergronden om zodoende te kunnen innoveren en in te kunnen spelen op veranderingen uit de markt.

Werkomstandigheden

Voor ons is het van essentieel belang om een aantrekkelijke en veelzijdige werkgever te zijn. Werkomstandigheden en een bedrijfscultuur waar werknemers met plezier en gemotiveerd werken dragen bij het succes van onze organisatie. Een actieve personeelsvereniging zorgt daarnaast voor een ontspannen relatie tussen medewerkers van de verschillende bedrijven in de DGB Group.

Gedragscode

Binnen de DGB Group wordt grote waarde gehecht aan integriteit en vertrouwen in de omgang met elkaar en met relaties. Daarom hanteren wij, in overeenstemming met de herziene Corporate Governance Code (2016), een interne gedragscode die onze waarden en ondernemingsprincipes reflecteert. Hierin zijn bepalingen opgenomen over de wijze waarop onze werknemers zich behoren te gedragen. Deze bepalingen betreffen onderwerpen als fraude, corruptie, integriteit, privacy en andere ethische en sociale standaarden. De gedragscode dient te worden nageleefd door alle binnen de ondernemingsgroep werkzaam zijnde personen en is te vinden op www. dgbgroup.nl.

Diversiteit

Het beleid van de ondernemingsgroep is gericht op het aannemen van de beste kandidaten ongeacht geslacht, leeftijd, nationaliteit, opleidingsniveau, geloofsovertuiging en geaardheid. Onze onderneming wordt gekenmerkt door werknemers met uiteenlopende achtergronden en competenties. Wat hen bindt, zijn de gedeelde kernwaarden. Diversiteit onderschrijven wij volledig en vinden het belangrijk deze balans stap voor stap te bereiken.

Beloningsbeleid werknemers

Wij hanteren een non-discriminatoir beloningsbeleid, waarin de beloning afhankelijk wordt gesteld van de kennis, ervaring en (vak) bekwaamheid van de individuele werknemer. Wij beogen onze werknemers een competitieve beloning te bieden waarbinnen aandacht is voor individuele prestaties.

Medezeggenschap

Wij hechten veel waarde aan een actieve dialoog met onze werknemers en vinden het van belang dat werknemers middels hun werknemersvertegenwoordigers inspraak hebben in verschillende zaken die spelen binnen de ondernemingsgroep. In 2018 zijn eerste stappen gezet om tot oprichting van een ondernemingsraad op groepsniveau te komen. De ondernemingsraad zal inspraaken adviesrecht hebben met betrekking tot zaken zoals het sociaal beleid, de arbeidsomstandigheden en bepaalde aspecten van de economische en organisatorische bedrijfsvoering zoals fusies, overnames en reorganisaties.